2022 E. Gordon Gee Spirit of Ohio State Award

Graduate Awards 2022 Alumni Club of Indonesia – E. Gordon Gee Spirit of Ohio State Prize…